COVTRACE

data: 10 czerwca, 2021
czas czytania: 6 min
autor: Tomasz Krawczyk

CovTrace to w założeniu ​aplikacja do monitorowania oraz przeciwdziałania rozpowszechnianiu się epidemii Covid-19 z wykorzystaniem Bluetooth i technologii mobilnych​.

W założeniu platforma miała składać się z dwóch głównych komponentów:  

 • Aplikacja mobilna (na platformy Android oraz iOS) dla użytkowników - dostępna dla każdego obywatela posiadającego smartfona z wyżej wymienionym systemem operacyjnym,  
 • Panel zarządzający - aplikacja webowa służąca do zarządzania przypadkami zarażeń, zgłaszania nowych przypadków oraz ich monitorowania. 
  – Moduł odpowiedzialny za przetwarzanie danych – match’owanie danych z tel. z danymi o zidentyfikowanych, potwierdzonych przypadkach zarażenia.

Poniższe opracowanie przedstawia wyniki pracy na PoC dla modułu przetwarzania danych. 

Poniższy diagram prezentuje ogólną architekturę systemu ze szczególnym uwzględnieniem modułu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Dane przesyłane z aplikacji mobilnej przesyłane są do dedykowanego endpoint (Rest API), który zapisuje dane telemetryczne do Azure Event Hub (który pełni rolę bufora). Dane z Azure Event Hub: 

 • są zapisywane do Azure Data Lake Storage (opcja numer 1), 
 • są zapisywane w usłudze Azure Data Explorer (opcja numer 2). 

Samo przetwarzanie danych (match’owanie danych z tel. z danymi o zidentyfikowanych, potwierdzonych przypadkach zarażenia, baza App Db), w przypadku opcji nr 1 odbywa się na Sparku, w przypadku opcji nr 2 bezpośrednio na Azure Data Explorer. W ramach PoC zrealizowano rozwiązanie (częściowe) z opcją numer 1 i 2.  

Symulator danych

W ramach PoC wykorzystano symulator danych (podobny do tego https://github.com/FP-DataSolutions/AzureBigDataWorkshops/tree/master/SweetMachineSimulator), który przesyła dane bezpośrednio do Azure Event Hub.  

Format danych (z symulatora): 

public class PhoneContact 
  { 
    public string OwnerPhoneNumber { get; set; } 
    public string ConnectedPhoneNumber { get; set; } 
    public DateTime ConnectedDate { get; set; } 
    public long ContactLatidude { get; set; } 
    public long ContatctLongitude { get; set; } 
    public long ContactTime { get; set; } //sec 
  } 

Zapis danych w Azure Data Lake Storage 

Jako magazyn na dane (w przypadku opcji nr 1) został wybrany Azure Data Lake Storage Gen2. Zapis danych z Azure Event Hub zrealizowany został z wykorzystaniem mechanizmu Azure Event Hub Capture (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/event-hubs/event-hubs-capture-overview), który pozwala na zapis danych z Event Hub na storage w formacie Avro. Dla PoC Event HUb został skonfigurowany w następujący sposób: 

Szczególną uwagę należy zwrócić na konfigurację “Capture file name format”. Istotne, aby wybrać metodę partycjonowania danych, tak aby można było potem efektywnie przetwarzać dane na Sparku. 

W przykładowym rozwiązaniu został wybrany mechanizm partycjonowania w oparciu o datę – klucz yyyyMMdd i wartość {Year}{Month}{Day}. 

oraz plików dla konfiguracji /{Namespace}{EventHub}/yyyyMMdd={Year}{Month}{Day}/{PartitionId}{Hour}{Minute}{Second} 

Zaletą takiego rozwiązania jest jego prostota (nie potrzeba żadnego dodatkowego kodu do zapisu danych). Wadą – dodatkowe koszty związane z mechanizmem Event Capture.  

Zapis danych w Azure Data Explorer 

Azure Data Explorer to skalowalna usługa do eksploracji danych (w szczególności danych telemetrycznych) (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/). 

Ładowanie danych oparte zostało o mechanizm Data ingestion – wbudowaną funkcję Azure Data Explorera, pozwalającą na automatyczne ładowanie danych m.in z Azure Event Hub.  

Po stworzeniu klastra oraz bazy danych została stworzona tabela do przechowywania danych: 

.create table PhoneContact ( OwnerPhoneNumber :string, 
 	ConnectedPhoneNumber :string, 
 	ConnectedDate: datetime,
 	ContactLatidude : long, 
 	ContactLongitude: long, 
 	ContactTime:long); 

oraz mapping odpowiedzialny za zmapowanie danych z komunikatu do wierszy w tabeli: 

.create table PhoneContact ingestion json mapping 'PhoneContactMapping' 
'[{"column":"OwnerPhoneNumber","path":"$.OwnerPhoneNumber","datatype":"string"}, 
{"column":"ConnectedPhoneNumber","path":"$.ConnectedPhoneNumber","datatype":"string"},
{"column":"ConnectedDate","path":"$.ConnectedDate","datatype":"datetime"}, 
{"column":"ContactLatidude","path":"$.ContactLatidude","datatype":"long"}, 
{"column":"ContactLongitude","path":"$.ContatctLongitude","datatype":"long"}, 
{"column":"ContactTime","path":"$.ContactTime","datatype":"long"}]' 

Po przygotowaniu tabeli i mappingu sama konfiguracja ładowania sprowadza się do stworzenia Data Ingestion: 

Istotne jest, aby wcześniej stworzyć dedykowaną Customer group na Azure Event Hub.  
Opóźnienie przy ładowaniu danych z Azure Event Hub wynosi ok. 5 min. 
Załadowane dane (zapytanie w KQL): 

Ponownie, zaletą takiego rozwiązania jest jego prostota (żadnego dodatkowego kodu do zapisu danych), wadą dodatkowe koszty związane z utrzymaniem klastra Azure Data Explorer.  

Przetwarzanie danych Azure Data Explorer 

Przetwarzanie danych w tym match’owanie danych z tel. z danymi o zidentyfikowanych, potwierdzonych przypadkach zarażenia, w przypadku Azure Data Explorera może być zrealizowane w oparciu o zapytanie w języku KQL. Poniżej przykład takiego zapytania: 

let x = 
PhoneContact | where OwnerPhoneNumber in ('Phone54','Phone39','Phone56') and ConnectedDate > todatetime('2020-03-30') 
| project ConnectedPhoneNumber, OwnerPhoneNumber|distinct OwnerPhoneNumber, ConnectedPhoneNumber | project l = 'Level 1',OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber ; 
let x1 = x| project ConnectedPhoneNumber; 

let y= 
PhoneContact| where OwnerPhoneNumber in (x1 ) and ConnectedDate > todatetime('2020-03-30') 
| project ConnectedPhoneNumber, OwnerPhoneNumber|distinct OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber | project l = 'Level 2',OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber ; 
let y1 = y| project ConnectedPhoneNumber; 
let z= PhoneContact| where OwnerPhoneNumber in (y1 ) and ConnectedDate > todatetime('2020-03-30') 
| project ConnectedPhoneNumber,OwnerPhoneNumber|distinct OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber | project l = 'Level 3',OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber ; 

x| union y|union z 

Powyższe zapytanie zwraca informacje o kontakcie z osobami posiadającymi tel. 'Phone54','Phone39','Phone56' na poziomie: 
– Level 1 – bezpośredni kontakt 
– Level 2- pośredni kontakt poprzez osoby z bezpośredniego kontaktu 
– Level 3 – pośredni kontakt poprzez osoby z pośredniego kontaktu Level2 

Dostęp do klastra Data Explorer możliwy jest za pomocą driver SQL, a kod KQL wykonywany jest za pośrednictwem procedury sp_execute_kql, tak więc takie zapytanie może być wykonane bezpośrednio z aplikacji po załadowaniu danych o zakażeniach. 

var csb = new SqlConnectionStringBuilder 
    { 
      InitialCatalog = "covid", 
      Authentication = SqlAuthenticationMethod.ActiveDirectoryIntegrated, 
      DataSource = "delab.northeurope.kusto.windows.net" 
    }; 
    using (var connection = new SqlConnection(csb.ToString())) 
    { 
      connection.Open(); 
      System.Console.WriteLine("KQL EXAMPLE"); 
      using (var command = new SqlCommand("sp_execute_kql", connection)) 
      { 
        command.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
        var query = new SqlParameter("@kql_query", SqlDbType.NVarChar); 
        command.Parameters.Add(query); 
        var parameter = new SqlParameter("myLimit", SqlDbType.Int); 
        command.Parameters.Add(parameter); 
        query.Value = "PhoneContact | take myLimit"; 
        parameter.Value = 3; 
        using (var reader = command.ExecuteReader()) 
        { 
          while (reader.Read()) 
          { 
            for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++) 
            { 
              System.Console.Write("{0}|", reader[i]); 
            } 
            System.Console.WriteLine(); 
          } 
        } 
      } 
    } 

Przetwarzanie danych składowanych w Azure Data Lake Storage 

Przetwarzanie danych składowanych w postaci plików w usłudze Azure Data Lake Storage odbywa się za pomocą Spark (Azure Databricks), który byłby uruchamiany na żądanie np. po pobraniu danych o zakażeniach. Aby to osiągnąć, należy wykonać klika operacji: 

 • stworzyć dedykowany Service Principala i nadać dostęp do Azure Data Lake Storage (oraz kontenera z danymi), 
 • zamontować Azure Data Lake, tak aby był dostępny w Azure DataBricks – można do tego użyć poniższego skrypu (operacja jednorazowa): 
configs = {"fs.azure.account.auth.type": "OAuth", 
      "fs.azure.account.oauth.provider.type": "org.apache.hadoop.fs.azurebfs.oauth2.ClientCredsTokenProvider", 
      "fs.azure.account.oauth2.client.id": "{ClientId}", 
      "fs.azure.account.oauth2.client.secret":"{Key}", 
      "fs.azure.account.oauth2.client.endpoint": "https://login.microsoftonline.com/{DirectoryId}/oauth2/token"} 

dbutils.fs.mount( 
 source = "abfss://data@datalakecov.dfs.core.windows.net/", 
 mount_point = "/mnt/data", 
 extra_configs = configs) 
 • zmapować dane telemetryczne na tabele (format Avro): 
DROP TABLE IF EXISTS PhoneContacts; 
CREATE TABLE PhoneContacts 
( 
 SequenceNumber BIGINT, 
 Offset STRING, 
 EnqueuedTimeUtc STRING, 
 SystemProperties map<string,struct<member0:bigint,member1:double,member2:string,member3:binary>>, 
 Properties map<string,struct<member0:bigint,member1:double,member2:string,member3:binary>>, 
 Body binary, 
 yyyyMMdd INT 
) 
USING avro 
PARTITIONED BY(yyyyMMdd) 
OPTIONS (path "/mnt/data/ehcovid_covid/", 
 timestamp.formats 'yyyyMMdd') 
 • stworzyć notebooka odpowiedzialnego za przetwarzanie. Powinien on zawierać: 
 • odświeżenie informacji o partycjach 
  – MSCK REPAIR TABLE PhoneContacts 
  MSCK REPAIR TABLE PhoneContacts 
 • ekstrahować dane telemetryczne z formatu Avro (kolumna Body z tabeli PhoneContacts) dla danego przedziału czasowego (yyyyMdd -partycjowanie danych) 
%python 
df = spark.sql("SELECT (CAST(Body AS string)) FROM PhoneContacts WHERE yyyyMMdd >=20200130 ").rdd.map(lambda x:x[0]) 
spark.read.json(df).createOrReplaceTempView('CurrentData') 
 • match’ować dane z tel. z danymi o zidentyfikowanych, potwierdzonych przypadkach zarażenia (w poniższym przykładzie użytkownik tel. Phone39, ale te dane mogą być przekazane poprzez parametry lub join z tabelka z App Db (Sql Server)) 
WITH Level0 AS 
( 
 SELECT '0' AS Level, OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber FROM CurrentData WHERE OwnerPhoneNumber IN ('Phone39') 
), 
Level1 AS 
( 
 SELECT '1' AS Level, OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber FROM CurrentData WHERE OwnerPhoneNumber IN 
 (SELECT ConnectedPhoneNumber FROM Level0) 
), 
Level2 AS 
( 
 SELECT '2' AS Level, OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber FROM CurrentData WHERE OwnerPhoneNumber IN 
 (SELECT ConnectedPhoneNumber FROM Level1) 
), 
Result AS 
( 
SELECT Level,OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber FROM Level0 
UNION 
SELECT Level, OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber FROM Level1 
UNION 
SELECT Level, OwnerPhoneNumber,ConnectedPhoneNumber FROM Level2 
) 
SELECT * FROM Result 
 • zapisać wyniki np. do bazy SQL. 
 • stworzyć joba do uruchamiania na żądania (używając wcześniej stworzonego notebooka) 
  – wygenerować token dostępowy 
 • uruchamić joba na żądanie (stawianie klastra Spark na żądanie) za pomocą Rest API (https://docs.databricks.com/dev-tools/api/index.html

POST https://northeurope.azuredatabricks.net/api/2.0/jobs/run-now 
Authentication Token: {Token} 
Body: Identyfikator stworzonego joba 

{ 
 "job_id": 1 
} 

Podsumowanie 

Przedstawione rozwiązania mają charakter poglądowy, ale sprawdzają w praktyce możliwość realizacji projektu w oparciu o przedstawioną architekturę. Zarówno podejście oparte o Azure Data Explorera, jak i Azure Databricks pozwalają na stworzenie skalowalnego rozwiązania do przetwarzania setek terabajtów danych. Rozwiązanie oparte o Spark aktualnie wydaje się bardziej atrakcyjne cenowo, jednak jest bardziej złożone. Sam PoC – jego praktyczna realizacja zajęła ok. 4h oraz dodatkowo 2-3h na przygotowanie symulatora.  

Poniżej link do architektury podobnego rozwiązania stworzonej przez Clouderę: https://blog.cloudera.com/an-architecture-for-secure-covid-19-contact-tracing/ 

Newsletter IT leaks

Dzielimy się inspiracjami i nowinkami z branży IT. Szanujemy Twój czas - obiecujemy nie spamować i wysyłać wiadomości raz na dwa miesiące.

Subscribe to our newsletter

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu przesyłania cyklicznego newslettera dot. branży IT. W każdej chwili możesz się wypisać lub edytować swoje dane. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Subscribe to our newsletter

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu przesyłania cyklicznego newslettera dot. branży IT. W każdej chwili możesz się wypisać lub edytować swoje dane. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.